Koop er 1 en krijg 40% korting. Koop er 2 en ontvang 50% korting.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BABYLUUX

 

ARTIKEL 1    -         DEFINITIES

ARTIKEL 2     -         BEDRIJFSIDENTITEIT

ARTIKEL 3     -         TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 4     -         PRODUCTPRESENTATIE

ARTIKEL 5    -         DE KOOPOVEREENKOMST

ARTIKEL 6     -         DE PRIJS

ARTIKEL 7     -         LEVERING EN UITVOERING

ARTIKEL 8     -         CONFORMITEIT EN GARANTIE

ARTIKEL 9     -         HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 10  -         VEILIG BETALEN

ARTIKEL 11    -         AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 12    -         KLACHTEN

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten levert aan klanten;
 1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en die een koopovereenkomst aangaat met de Onderneming;
 1. Bedrijf: Babyluux BV nader aangeduid in artikel 2;
 1. Bedenktijd: een termijn van 14 dagen waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 1. Herroepingsrecht: het recht van de klant om tijdens de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;
 1. Dag: kalenderdag;
 1. Website: www.babylux.com

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF

Babyluux BV gevestigd aan Meliepark 28, 5251 EL Vlijmen, Nederland

Website: www.babylux.com

E-mailadres: info@babyluux.com

KvK-registratienummer: 80919286

BTW-identificatienummer: 861851432B01

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door het Bedrijf op de website worden gepresenteerd en op elke koopovereenkomst die door het Bedrijf en de Klant wordt gesloten.
 1. Voor het sluiten van de koopovereenkomst wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal het Bedrijf, voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst, aangeven dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij het Bedrijf of dat deze kosteloos worden toegezonden aan de Klant, zodra mogelijk, op verzoek van de Klant.
 1. Indien de koopovereenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant kan worden opgeslagen/ download ze op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, alvorens de koopovereenkomst te sluiten, mededelen waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat deze op diens verzoek al dan niet langs elektronische weg kosteloos aan de klant kunnen worden toegezonden.

 

ARTIKEL 4 – PRODUCTPRESENTATIE

De productpresentatie op de website bevat een nauwkeurige omschrijving van de gepresenteerde producten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de klant in staat te stellen een goede beoordeling van het gepresenteerde product te maken. Als de onderneming gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten in de presentatie of beschrijving van producten of andere fouten op de website.

Op de Website staat informatie die de Klant duidelijk maakt welke rechten en plichten er zijn bij het bestellen van een product. Dit omvat in het bijzonder:

 • De prijs; voor klanten binnen de EU is de prijs inclusief btw;
 • Bezorgkosten, indien van toepassing;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • De betalingswijze, levering en uitvoering van het contract;

 

ARTIKEL 5 – DE KOOPOVEREENKOMST

 1. Door het op de website verstrekte bestelformulier in te dienen, doet de Klant een bindend aanbod voor een koopovereenkomst met het Bedrijf. De Klant dient een aanbieding in door alle informatie die nodig is tijdens het bestelproces in te voeren en het bestelformulier in te dienen bij het Bedrijf door een betalingsmethode te selecteren en het geselecteerde betalingsproces te voltooien. Voordat de klant zijn of haar aanbieding doet, kan hij of zij de door hem ingevulde gegevens inzien en eventuele fouten in de verstrekte informatie corrigeren.
 1. Na ontvangst van de bestelling van de Klant (elektronisch), stuurt het Bedrijf de Klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en met vermelding van de bestelgegevens (orderbevestiging). De orderbevestiging vormt geen verklaring van aanvaarding van het contractuele aanbod van de klant, maar is louter informatief.
 1. Een koopovereenkomst tussen de klant en het bedrijf komt pas tot stand nadat het bedrijf het aanbod door verzending van de bestelde goederen heeft geaccepteerd. Als vooruitbetaling als betalingsoptie is gekozen, worden de producten verzonden nadat het volledige bedrag op de rekening van het bedrijf is bijgeschreven.
 1. Het bedrijf heeft het recht om elk aanbod zonder opgave van redenen te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. In geval van overmacht heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overmacht substantieel genoeg is. In het laatste geval verplichten partijen zich om het niet ontbonden deel van de koopovereenkomst uit te voeren. Indien ontbinding op grond van dit lid plaatsvindt, is geen van beide partijen gehouden tot schadevergoeding aan de andere partij jegens de ontbonden partij bij de koopovereenkomst.

 

ARTIKEL 6 – DE PRIJS

 1. De productprijs is inclusief btw voor klanten binnen de EU.
 1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zijn onder voorbehoud
 1. De verzendkosten worden in het bestelproces apart van de productprijs weergegeven.

 

ARTIKEL 7 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Het Bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 1. Het product wordt geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf bestellingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen accepteren en uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geaccepteerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
 1. In geval van opzegging als bedoeld in het vorige lid zal het Bedrijf de betaling (excl. Verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na opzegging terugbetalen.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten op het bedrijf totdat het product is afgeleverd bij de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan het bedrijf gemelde vertegenwoordiger.
 1. Wanneer diensten worden uitgevoerd aan producten die door de Klant aan het Bedrijf zijn geleverd, is het risico van beschadiging en/of verlies van deze materialen tijdens het transport uitsluitend voor de waarde van de dienst die door het Bedrijf wordt geleverd. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van materialen die eigendom zijn van de Klant en naar het Bedrijf worden gestuurd voor reparatie door het Bedrijf.

 

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Het Bedrijf garandeert dat de producten en/of producten in overeenstemming zijn met die in de koopovereenkomst, de in de orderbevestiging vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of voorschriften van de Nederlandse overheid die op de datum waarop de koopovereenkomst wordt gesloten.
 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de koopovereenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 1. Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de klant het bedrijf binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek daarvan op de hoogte stellen.
 1. Indien de Onderneming de klacht gegrond acht, wordt/worden na overleg met de Klant het/de betreffende product(en) hersteld of terugbetaald. De terugbetaling kan niet hoger zijn dan de prijs die de klant voor het product aan het bedrijf heeft betaald. Dit artikel sluit het recht van de Klant op schadevergoeding, indien van toepassing, niet uit.

 

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT  

 1. Bij aankoop van producten kan de Klant de koopovereenkomst om welke reden dan ook binnen 14 dagen na aankoop ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de eerste dag na aankomst van het product bij de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan het Bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, stuurt u het product en alle daarbij geleverde materialen indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking terug. Het/de product(en) moeten naar het Bedrijf worden verzonden in overeenstemming met duidelijke en redelijke instructies van het Bedrijf.
 1. De Klant kan de koopovereenkomst ontbinden conform lid 1 van dit artikel door de herroeping binnen de bedenktijd van 14 dagen aan het Bedrijf te melden. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de dag van melding, dient de Klant het product terug te sturen. De Klant kan het product rechtstreeks naar het Bedrijf sturen. De Klant dient een schriftelijke kennisgeving van herroeping bij te voegen. Op deze schriftelijke herroeping dient de Klant het bestelnummer te noteren. Retourzendingen kunnen naar het volgende adres worden gestuurd:

Babyluux BV

Meliepark 28

5251 EL, Vlijmen

Nederland

 1. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Dit betekent dat wanneer het product wordt geretourneerd, alleen het aankoopbedrag van het product wordt terugbetaald.
 1. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als dat het gevolg is van een andere omgang met het product dan beschreven in lid 2 van dit artikel.
 1. Eventueel reeds door de Klant betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 28 dagen na beëindiging van de koopovereenkomst, aan de Klant worden terugbetaald.

 

ARTIKEL 10 – BETALING

 1. De Klant zal het verschuldigde bedrag aan het Bedrijf betalen in overeenstemming met de bestelprocedure en elke betalingsmethode aangegeven op de website van het Bedrijf. Het bedrijf is vrij om elke betalingsmethode naar keuze aan te bieden en kan deze methodes op elk moment wijzigen.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Alvorens de producten van het Bedrijf te gebruiken, is de Klant verplicht kennis te nemen van de door het Bedrijf verstrekte veiligheidsrichtlijnen, instructies en waarschuwingen.
 1. De veiligheid van de baby of het kind dat in het product wordt vervoerd, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.
 1. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, incidentele, voorbeeldige of gevolgschade die voortvloeit uit onjuist gebruik van de producten. Dit omvat elk gebruik van de producten van het bedrijf voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik van het product.
 1. Er is alleen sprake van een overtreding wanneer het product niet voldoet aan de door het Bedrijf opgegeven en door de Klant geaccepteerde specificaties. Indien de Klant er zeker van wil zijn dat het product geschikt is voor het beoogde gebruik, dient de klant het Bedrijf hiervan gedetailleerd op de hoogte te stellen alvorens de koopovereenkomst te sluiten. De geschiktheid voor dat gebruik kan schriftelijk door het Bedrijf worden overeengekomen indien de Klant wenst dat deze geschiktheid onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst.

 

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de koopovereenkomst dienen, zodra de Klant de gebreken heeft geconstateerd, onverwijld en grondig omschreven bij de Onderneming te worden ingediend. Klachten worden gestuurd naar info@babyluux.com.
 1. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst afgehandeld. Indien de verwachting is dat een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zullen wij proberen een indicatie te geven wanneer u een meer uitgebreide reactie kunt verwachten.